yvynyl:

Egypt, 1978.

yvynyl:

Egypt, 1978.

(Source: gilded-splinters)

(Source: somali-pirates)

(Source: smirkingsmut)